درامافون

من از گربه ها خوشم نمی آید!

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳ ب.ظ
همیشه دوست داشته ام گربه ها را مورد اذیت و آزار قرار دهم. (موشکافانه نمی نویسم) ! اما هیچ وقت در هیچ مکان حقیقی و غیر، از پستو ی این دل خواسته حرفی نزدم، چراکه خود نیز می دانم چه عمل شنیع و کثیفی ـست! با اینکه واقف هستم بر این کار زشت، اما واقّعن دوست دارم تمام آن کار هائی که در پرانتز بالا به آن اشاره کردم را بر سر تک تک گربه ها پیاده کنم. {بالای قافِ واقعن، تشدید بود}

از زمستان سال قبل کنج حیاطِ انبار مقداری پالت چوبی را روی هم چیده ایم، که چندی بعد یک خانواده گربه آنجا را برای زندگی انتخاب کردند، از آن روز گوشت های ناهار را با آن ها شریک شدم، یکبار بچه ـشان را از جوب کوچه بیرون کشیدم و خشک کردم و به خانه بر گرداندم و قبل تر که هوا بارانی بود، موش آبکشیده شدم تا سقفی برای ـشان درست کنم که خیس نشوند!

یک آدم بد اینجاست که من نمی گذارم بیرون بیاید.
  • ۹۷/۰۸/۲۷
  • مهر ارسنج